PLAN DNIA - GRUPA RACZKI (od 1 roku do 1,5 roku)
Maluszki maj¹ czas zorganizowany wed³ug indywidualnych potrzeb wyznaczanych przez pory snu i karmienia, dlatego te¿ ogólny plan dnia jest zawsze dostosowywany do potrzeb ka¿dego dziecka.

W planie uwzglêdniamy:
- posi³ki
- pielêgnacjê i higienê,
- zabawy edukacyjne (m.in. zabawy fundamentalne, muzykoterapia),
- zabawy wspieraj¹ce rozwój ruchowy,
- zajêcia wyciszaj¹ce (s³uchanie bajek i muzyki relaksacyjnej),
- drzemki,
- werandowanie na tarasie w zale¿noœci od pogody

PLAN DNIA - GRUPA ¯ABKI (od 1,5 roku do 3 lat)
7:00 – 8:30
Przywitanie, mycie r¹czek, zabawy dowolne,
8:30 – 9:00
Gimnastyka i zabawy ruchowe przy muzyce wg Dennisona i W. Sharborne , masa¿yki, zabawy integracyjne
9:00 – 9:30
Mycie r¹czek, œniadanie II – œwie¿e owoce
9:30 – 10:00
Toaletka po jedzeniu, nauka korzystania z nocniczków,
10:00 – 10: 30
Zajêcia dydaktyczne wed³ug planu tygodniowego - w œrody zajêcia z logoped¹, w czwartki zajêcia muzyczne
10:30 – 11:15
Spacer, zabawy na œwie¿ym powietrzu, na placu zabaw, ogl¹damy i rozmawiamy o otaczaj¹cym nas œwiecie / dni zimne i deszczowe – zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy integracyjne,
11:15 – 12:15
Przygotowanie do posi³ku, toaletka przed i po obiedzie, mycie z¹bków, obiad (I danie - zupa)
12:15 – 14:30
S³uchanie muzyki relaksuj¹cej, czytanie bajek, drzemka
14:30 – 15:00
Toaletka przed i po jedzeniu, obiad ( II danie)
15:00 – 16:00
Zabawy dowolne: ruchowe, taniec, œpiew, granie na instrumentach, s³uchanie nagrañ i s³uchowisk (dŸwiêki przyrody) – naœladujemy,
16:00 – 16:45
Toaletka przed i po jedzeniu, podwieczorek
16:45 – 18: 00
Zabawy dowolne- uk³adamy klocki, uk³adanki, uczymy siê odk³adaæ zabawki na swoje miejsce po skoñczonej zabawie, oczekujemy na Kochanych Rodziców!